Myśl tygodnia

"Człowieka, któ­ry pat­rzy w oczy dziec­ka, uderza prze­de wszys­tkim ich niewin­ność: owa przej­mu­jąca niez­dolność do kłam­stwa, do zakłada­nia mas­ki, czy chęci by­cia kimś in­nym, niż jest."

Zajęcia z plastyki

>> wstecz

Twórczość plastyczna dzieci w wieku przedszkolnym.

Wspomagaj dziecko miłością i dobrym słowem, nie naginaj i nie krytykuj, ono i tak pójdzie własną drogą, drogą tworzenia.

M. Kawecki

Jeśli ma się rozwijać wyobraźnia dziecka, trzeba jej dać czymś się karmić.

M. Mead

Wychowanie estetyczne dzieci w wieku przedszkolnym stanowi istotną część procesu wychowania ogólnego, dążącego do wszechstronnego rozwoju dziecka. Wszechstronnego, czyli, że wychowanie w takim samym stopniu powinno wpływać na rozwój intelektu jak i na kształtowanie cech woli i charakteru, tak na rozwój fizyczny, jak i na bogactwo uczuć i wyobraźni twórczej.


Celami edukacji plastycznej dzieci są:

 • kształtowanie u dziecka postawy i inwencji twórczej, a tym samym rozwijanie jego pomysłowości poprzez dostarczanie dziecku akcesoriów, materiałów, narzędzi i środków oraz wskazywanie na różne możliwości ich wykorzystania;

 • dostarczanie bogactwa przeżyć emocjonalnych w kontaktach ze sztuką oraz wprowadzenie dziecka w świat pozytywnych wartości;

 • kształtowanie umiejętności wyrażania własnych doznań i przeżyć w kontaktach ze sztuką

 • wzbogacanie procesów poznawczo-psychicznych;

 • rozwijanie wnikliwości i samodzielności w dokonywaniu obserwacji otoczenia;

 • rozbudzanie przeżyć intelektualnych i rozwój wrażliwości estetycznej,;

 • wzbudzanie zaufania we własne możliwości twórcze, które utrwala lub przywraca dziecku równowagę psychiczną i tym sposobem umacnia jego osobowość, pełniąc niejednokrotnie funkcję terapeutyczną;

 • kształtowanie umiejętności współdziałania z innymi w procesie twórczości artystycznej;

 • rozbudzanie zainteresowań dorobkiem kulturalnym kraju, a przede wszystkim własnego regionu.

Dzięki edukacji plastycznej dziecko :

 • odkrywa własne możliwości i uzdolnienia artystyczne;

 • potrafi słuchać, patrzeć, tworzyć i wyrażać własne przeżycia w kontaktach z różnymi dziedzinami sztuki;

 • kształci i wzbogaca własną pomysłowość, wyobraźnię oraz inwencję twórczą w różnych formach aktywności i twórczości;

 • rozwija własny potencjał pozytywnych wartości;

 • potrafi współdziałać w zespole;

 • dostrzega piękno sztuki i piękno natury;

 • odczuwa radość i satysfakcję z pozytywnych efektów własnych działań.