Myśl tygodnia

"Człowieka, któ­ry pat­rzy w oczy dziec­ka, uderza prze­de wszys­tkim ich niewin­ność: owa przej­mu­jąca niez­dolność do kłam­stwa, do zakłada­nia mas­ki, czy chęci by­cia kimś in­nym, niż jest."

O nas

Organem prowadzącym nasze placówki jest INTEGRA Sp. z o.o.

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "ARKA" jest placówką powstałą w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.

Dzieci biorące udział w zajęciach są objęte wychowaniem przedszkolnym i realizują program wychowania przedszkolnego zgodny z obowiązującą podstawą programową.

Jako Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "ARKA" funkcjonujemy od 1 września 2010 r. na podstawie zaświadczenia  o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych wydanego przez Urząd Miasta Chełm.

Nowatorskie rozwiązania wykorzystywane w programach są szczególnie przydatne dla organizatorów małych form wychowania przedszkolnego do tworzenia możliwości wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i wspomagania innowacyjnych rozwiązań pracy nauczycieli.

Proponowane programy to wysoko ocenione przez MEN i bardzo dobrze przygotowane pakiety programowe, metodyczne i organizacyjne wraz z narzędziami diagnostycznymi. Są przykładem kreatywnej aktualizacji pedagogicznego podejścia do edukacji przedszkolnej w XXI wieku.

Oferta stwarza nauczycielom możliwości twórczego zaangażowania, spełnianie pasji zawodowych, w tym także poszukiwania metod i form pracy zgodnych z możliwościami i potrzebami każdego dziecka.

  • Gwarantujemy rodzicom, iż wszystkie dzieci zostaną objęte wsparciem poprzez wykorzystywanie metod i form pracy zaspakająjcych potrzeby rozwojowe dzieci.

  • Zajęcia realizowane według założeń Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego.

  • Prowadzimy grupy wsparcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

  • Prowadzimy szeroki zakres zajęć specjalistycznych dla dzieci z autyzmem.

  • Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wspieramy indywidualnie w grupie rówieśniczej.

  • Prowadzimy zajęcia indywidualne i grupowe.

  • Rozwijamy talenty plastyczne, muzyczne, taneczne, językowe, artystyczne, kulinarne.

  • Rodzicom oferujemy wsparcie psychologiczno-pedagogiczne.

  • Wspieramy kompleksową pomocą rodziców w rozwiazywaniu problemów wychowawczych.

 

Podstrony: